0850 111 911
prac. dni 07:30 - 19:00
info@remax.sk
sk-SKen-GB
 

 

Reklamáciu si uplatňuje platca prepravy a to písomne listom, mailom alebo osobne. Reklamáciu zodpovednosti za škodu na zásielke alebo za škody spôsobené neskorým alebo chybným doručením alebo oneskoreným pokusom o doručenie zásielky je potrebné uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní odo dňa doručenia zásielky príjemcovi alebo vrátenia zásielky odosielateľovi, resp. objednávateľovi prepravy.

V prípade, že si želáte Vašu zásielku reklamovať, kontaktujte nás:

  • mailom: reklamacie@remax.sk 
  • telefonicky: 02/ 4910 5359
  • alebo písomne listom na: ReMax Courier Service, spol.s.r.o., P.O.BOX 57, 820 16 Bratislava 216.

O rozsahu poškodenia, resp. čiastočnej alebo úplnej strate zásielky, musí byť bezodkladne spísaný škodový protokol. Škodový protokol nie je a ani nenahrádza uplatnenie reklamácie u Poskytovateľa.

Reklamačný poriadok a Škodový protokol nájdete v sekcii dokumenty na stiahnutie.

 

ŠTATISTIKA REKLAMÁCII

ŠTATISTIKA REKLAMÁCIÍ

Expresná kuriérska spoločnosť ReMax Courier Service, spol. s r.o. za rok 2017 prijala 602 reklamácií. Z uvedeného počtu reklamácií bolo v reklamačnom konaní 553 reklamácií uznaných ako oprávnené, pričom najčastejšou príčinou podania reklamácie bolo oneskorené doručenie alebo poškodenie zásielky. Hlavným nedostatkom u 49 neoprávnených reklamácií bolo najmä uvedenie nesprávnych alebo neúplných údajov na prepravných dokumentoch, alebo nevhodné balenie tovarových zásielok.