+421 221 201 135
prac. dni 08:00 - 18:00
info@packeta.sk
sk-SKen-GB

 

 

Reklamáciu si uplatňuje platca prepravy a to písomne listom, mailom alebo osobne. Reklamáciu zodpovednosti za škodu na zásielke alebo za škody spôsobené neskorým alebo chybným doručením alebo oneskoreným pokusom o doručenie zásielky je potrebné uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní odo dňa doručenia zásielky príjemcovi alebo vrátenia zásielky odosielateľovi, resp. objednávateľovi prepravy.

V prípade, že si želáte Vašu zásielku reklamovať, kontaktujte nás:

  • mailom: reklamacie@remax.sk 
  • alebo písomne listom na: ReMax Courier Service, spol.s.r.o., P.O.BOX 57, 820 16 Bratislava 216.

O rozsahu poškodenia, resp. čiastočnej alebo úplnej strate zásielky, musí byť bezodkladne spísaný škodový protokol. Škodový protokol nie je a ani nenahrádza uplatnenie reklamácie u Poskytovateľa.

Reklamačný poriadok a Škodový protokol nájdete v sekcii dokumenty na stiahnutie.

 

ŠTATISTIKA REKLAMÁCII

ŠTATISTIKA REKLAMÁCIÍ

Spoločnosť ReMax Courier Service si touto cestou plní povinnosť vyplývajúcu zo Zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a zverejňuje správu o výsledkoch prešetrenia reklamácií za rok 2020. V roku 2020 spoločnosť prijala celkom 2065 reklamácií, čo z celkového počtu zásielok predstavuje podiel 0,088%. Z prijatých reklamácií bolo v reklamačnom konaní uznaných 906 ako oprávnených, pričom najčastejším dôvodom podania reklamácie bolo poškodenie, strata alebo oneskorenie dodania zásielok. Zamietnutých bolo 1159 reklamácií a to najmä z dôvodu neúplných alebo nesprávne uvedených údajov odosielateľom zásielky, prípadne z dôvodu nesprávneho alebo nevhodného balenia zásielok.