+421 221 201 135
prac. dni 08:00 - 18:00
info@packeta.sk
sk-SKen-GB

 

 

Z prepravy sú vylúčené veci:

  • ktorých vlastníctvo alebo držba je podľa vnútroštátnych predpisov zakázaná;
  • ktorých preprava po vozovke alebo akákoľvek iná manipulácia alebo disponovanie s nimi podlieha národným alebo medzinárodným predpisom o nebezpečných látkach alebo podlieha iným obmedzujúcim predpisom, alebo ktorých preprava po vozovke či akákoľvek iná manipulácia s nimi môže byť inak nebezpečná pre Poskytovateľa, predovšetkým preprava nabitých zbraní, nebezpečných chemických látok, chemických prípravkov, jedov, výbušnín, traskavých látok, vojenskej munície a ďalších obdobných predmetov;
  • ľahko rozbitné a také predmety, ktoré svojimi vlastnosťami môžu spôsobiť ujmu na zdraví osôb alebo škodu na majetku, či môžu inak ohroziť riadnu dopravu, najmä sklenené a krehké predmety bez pevného obalu;
  • ktoré nie sú chránené alebo zabalené zodpovedajúcim spôsobom, predovšetkým s prihliadnutím na hmotnosť predmetu alebo na jeho iný charakter;
  • ktorým chýbajú potrebné sprievodné doklady a podklady, najmä nie sú opatrené potrebnými údajmi, ako je úplná adresa Príjemcu;
  • u ktorých hmotnosť balíka je väčšia ako 70 kg, dĺžka balíka presahuje 270 cm alebo súčet obvodu a dĺžky balíka presahuje 330 cm. Pre určenie hmotnosti alebo rozmeru je rozhodujúca hmotnosť, resp. rozmer vrátane obalu;
  • živé zvieratá;
  • iné predmety, ktoré z dôvodu objektívnej nevhodnosti alebo neprimerane vysokého rizika Poskytovateľ odmietne;
  • zásielky uvedené v § 32 ods. 3 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách (ďalej len „predmety vylúčené z prepravy“);
  • platné bankovky, šeky, zmenky a iné cenné papiere, tovar mimoriadnej hodnoty, hlavne drahé kovy, umelecké predmety a nepoistené veci vysokej hodnoty sa takisto považujú za predmety, ktoré sú vylúčené z prepravy.